Articles

Dormant Charges

 

School Charge Name
Mu Deuteron
Lambda
Eta
Upsilon
Pi Triton
Pi Deuteron
Epsilon
Rho Deuteron
Sigma
Iota
Theta
Phi
Beta Triton
Nu Deuteron
Zeta Deuteron
Chi Triton
Delta Triton
Kappa Triton
Eta Triton
Tau
Delta
Chi Deuteron
Psi Triton
Zeta Triton
Kappa Deuteron
Tau Deuteron
Mu
Phi Deuteron
Omicron Triton
Chi
Gamma
Rho Triton
Pi
Rho
Omicron
Iota Deuteron
Epsilon Deuteron
   
You are here: Home